top of page

Katekistang Malikhain

Mga Turong-Gabay sa Gawaing Katekesis

Mensahe/Message - Online Launching

Download the Book

Purpose

Para sa mga Katekistang Malikhain na ang liwanag ng paglilingkod ay sinagtalà ng maraming naghahangad matuto at maisabúhayang mga turo’t aral ng Simbahang mahal.

Module Lens

Sa librong ito, itinatampok ang natatanging metodo ng bawat pedagohiya na binubuo ng: (a) Kuwentong Katekista; (b) Kuwentong Pedagohiya; (c) Kuwento ng Kabanalan; at (d) Malikhaing Katekesis.

Mensahe mula sa mga May-akda

bottom of page