top of page

Katekistang Malikhain

Mga Turong-Gabay sa Gawaing Katekesis

Mensahe/Message - Online Launching

Mga Nilalamang Kabanata / Chapters

Kabanata 1 - Sinagtala

Kabanata 2 - Liwanag

Kabanata 3 - Parabula

Kabanata 4 - Panalangin

Kabanata 5 - Lecture

Kabanata 6 - Kuwentuhan

Kabanata 7 - Tula

Kabanata 8 - Awit

Kabanata 9 - Sayaw

Kabanata 10 - Teatro at Pelikula

Kabanata 11 - Larawan at Retrato

Kabanata 12 - Kalikasan

Kabanata 13 - Katahimikan

Kabanata 14 - Talambuhay

Kabanata 15 - Mga Kislap ng Kabanalan

Mensahe mula sa mga May-akda

012622 KM LAYOUT GCT VEV (PRINT)_001.png

Iba pang video tungkol sa libro

bottom of page