top of page

Katekistang Agapay-Alagad

Isang Pagsipat sa Katesismo sa mga Nakatatanda

Mensahe - Online Launching

Download the Book

011722 KATEKISTANG AGAPAY ALAGAD CEC VEV (DIGITAL)_001.png

Paanyaya

Ang paanyaya ng librong ito ay nakaugat sa mahalagang NCS research finding na matugunan ang kahalagahan ng katekesis para sa mga nakatatanda

Paghahanda

Upang masigurado na ang pagbabahaginan ay may talab sa karanasan ng mga nakatatandang kalahok, ginamitan ng tatlong paghahanda ang librong ito: (a) Magmasid at magtanong; (b) Mag-aral at magpatotoo; at (c) "Pabaon" at pagkilos.

Mensahe ng mga May-akda

bottom of page