top of page
Module 1:

Research and Documentation

Concept Focus:

Research and Documentation (R&D)

Featured Book:

041622 KFI LAYOUT VEV_001.png

In this module, you will learn competencies and skills in research and documentation, such as those used by the NCS Research Team in the book Katekista Findings and Insights. You will also learn how these skills can be applied and used in your journey as Catechists.

Sa modyul na ito, ituturo ang mga kakayanan at kasanayan sa pananaliksik at pangangalap ng datos, gaya ng ginagamit ng NCS Research Team sa aklat na Katekista Findings and Insights. Matututunan rin kung paano maaring gamitin ang mga kasanayan at kakayanang ito sa inyong paglalakbay bilang mga Katekista.

Paano gagawin ang modyul na ito?

Guided asynchronous sessions

Matuto at magpraktis gamit ang naka-handang mga leksyon

Para kanino ang modyul na ito?

For beginner Catechists / Para sa mga baguhang Katekista

Gaano katagal ang ilalaan para matapos ang module na ito?

2 hours / Dalawang oras

Ano ang mga website o app na gagamitin sa module na ito?

Youtube, Google Classroom

Anu-anong mga materyales o gadget ang kinakailangan?

Laptop/computer or mobile device, stable Internet connection

bottom of page